Neden­for er en video, som er lavet af besty­rel­sen for Lille Kirkeb­jerg foræl­dre­for­e­ning. Video­en er skabt for at blive vist til alle skolen foræl­dre­mø­der i den kommen­de tid. På grund af coro­na, har besty­rel­sen ikke mulig­hed for at delta­ge til alle disse møder, som man plejer, og dette er det næstbedste. 

Her fortæl­ler Mari­an­ne om hvor­for det er så vigtigt at du skal blive medlem alle­re­de i dag,