Gør en forskel

Bliv frivil­lig,
giv, deltag
og
spred budska­bet!

Hvor­dan du kan blive en del af Lille Kirkebjerg

Besty­rel­sen

Bliv aktiv i bestyrelsen

Den sidden­de besty­rel­ses børn bliver ældre og forla­der skolen, derfor har vi hele tiden brug for nye foræl­dre til at indtræ­de i bestyrelsen.

Medlem­mer

Bliv medlem

Foræl­dre­for­e­nin­gen er intet uden sine medlem­mer. Med mange medlem­mer når vi længe­re. Du kan udret­te mere end du tror. Støt vores fælles sag med dit medlem­skab. Alle får “ejer­skab”. Og et solidt økono­misk funda­ment giver mulig­he­der for fremtiden.

Frivil­li­ge

Bliv frivil­lig

Hytten (og fore­nin­gen) kan altid bruge hjæl­pen­de hænder. Alle bidrag, små som store, hjælper.

Skriv dig på vores nyheds­brev eller i vores face­book grup­pe for hånd­vær­ke­re tilknyt­tet Lille Kirkeb­jerg, der skri­ver vi ud og spør­ger om hjælp. Måske er du den der kan kan hjæl­pe, og ellers kan du sikkert hjæl­pe en anden dag. Alle ved, at der er tale om frivil­ligt arbej­de, og ingen er forpligtet.

Du og din klas­se kan blive særli­ge hjælpere!

Særli­ge hjæl­pe­re, er klas­ser hvor foræl­dre og børn uger op i Lille Kirkeb­jerg, og bruger tid på at i stand­s­æt­te huset. Måske maler de vindu­er­ne og kitter ruder­ne, eller måske skra­ber de maling af alle døre og maler dem.

Når man delta­ger som særlig hjæl­per klas­se, får man ophol­det gratis. Man hjæl­per de andre klas­ser ved at holde huset i god stand, og man får et flot diplom som bevis på at man har gjort en særlig indsats.

Lille Kirkeb­jerg
- det er dig og mig.

Ud over medlem­skab kan du også støt­te på en række andre punk­ter. Der er løben­de brug for folk til at samle ind, til at arran­ge­re og til at hjæl­pe med konkre­te opga­ver på Lille Kirkeb­jerg – det kan dreje sig om rydning af vildt­vok­sen­de natur, vedli­ge­hol­del­se af bygnin­ger, repa­ra­tio­ner af madras­ser osv. osv.

Hvor­dan du kan blive en vigtig støtte

  • Hjælp med salg af kaffe/te og soda­vand til arran­ge­men­ter. Det er en af de måder, der samles ind på. Du kan også bage en kage, som vi kan sælge til et arrangement.
  • Kan du et hånd­værk, og har du lyst at hjæl­pe, bare en enkelt gang eller to, så meld dig meget gerne. Der er ofte brug for hjælp til små og stør­re opga­ver på ejendommen.
  • Er du god til at skaf­fe penge? Der er brug for perso­ner, der er knivskar­pe til at hente økono­mi til vores fore­ning og hus. Så kontakt os gerne, hvis du er en garvet fundra­i­ser eller på anden måde kan hjæl­pe med at skaf­fe midler.
  • Har du en stor festar­ran­gør i maven, og kan du stab­le en masse foræl­dre på bene­ne til at hjæl­pe med at lave en støt­te­fest eller anden akti­vi­tet, så meld dig på banen.

Gå ikke glip af noget!

Følg livet i
Lille Kirkeb­jerg
 
Få nyhe­der­ne
direk­te i din mailboks!