Lille Kirkeb­jerg

Velkom­men til
Lille Kirkeb­jerg
Det hand­ler om vores børn og livet på Kirkeb­jerg Skole 

Bliv medlem i dag!

Natur – Histo­rie – Faglig­hed – Trivsel

Et bidrag til et skole­liv med ople­vel­ser og udvik­ling. Det er, hvad Lille Kirkeb­jerg byder på.

Tusind­vis af elever på Kirkeb­jerg Skole har gennem gene­ra­tio­ner haft glæde af Foræl­dre­for­e­nin­gens hytte, Lille Kirkeb­jerg. Dit barn på skolen er forment­lig alle­re­de en del af denne histo­rie. Eller også er dit barn på vej til at blive en del af denne historie.

Lille Kirkeb­jerg ligger i naturs­køn­ne omgi­vel­ser på en 18.000 kvm stor grund ved Breg­ne­rød, 15 minut­ters kørsel fra Vanløse.

Hytten har siden 1940´erne været ejet af Foræl­dre­for­e­nin­gen, som helt over­ve­jen­de består af foræl­dre til børn på Kirkeb­jerg Skole. Vi bærer en fælles arv vide­re. Hytten tilhø­rer os alle.

Skolen lejer hytten på hver­da­ge og benyt­ter den til ture og under­vis­ning for store og små elever.

I weeken­der­ne kan hytten lejes privat – meget ofte af kontakt­for­æl­dre, der arran­ge­rer lejr med børn og voksne.

Velkommen!

Børn besøg­te huset i 2019

Klas­se arrangementer

Natur­for­lagt undervisning

Hvor­dan kan du være med ?

Bliv en del af bestyrelsen
Den sidden­de besty­rel­ses børn bliver ældre og forla­der skolen, derfor har vi hele tiden brug for nye foræl­dre til at indtræ­de i bestyrelsen
Frivil­li­ge

Der er i løbet af året brug for frivil­li­ge til arran­ge­men­ter og andet – eksem­pel­vis festar­ran­gø­rer, sælge­re af kaffe, kage­ba­ge­re m.m.

Dona­tio­ner

Vi modta­ger meget gerne dona­tio­ner på vores Mobi­le Pay. Flere gange er små og store over­skud på 6. klas­se­trins klas­se­kas­ser blevet done­ret i forbin­del­se med, at klas­ser­ne omdan­nes i udskolingen.

Kan du et håndværk?

Hytte og grund vedli­ge­hol­der ikke sig selv. Der er ofte brug for hjælp til at løse små som store opga­ver. Kan du et hånd­værk, og har lyst at hjæl­pe, tilmeld dig vores “foræl­dre håndværkere”

Vores mission

Foræl­dre­for­e­nin­gen er fælles om at beva­re vores gamle hus, så elever på Kirkeb­jergs skole også i frem­ti­den kan ople­ve natu­ren, fælles­ska­bet og den virke­lig­hedsnæ­re undervisning

Vi afhol­der fored­rag og støttefester

Salg af kage og kaffe ved delta­gel­se i skolens arran­ge­men­ter. Gl. Elevers aften og stør­re arran­ge­men­ter er den del, vi også støt­ter op omkring. 

Vi driver Lille Kirkebjerg

som ligger i naturs­køn­ne omgi­vel­ser på en 18.000 kvm stor grund ved Breg­ne­rød, i nærhe­den af Birke­rød og Farum. Der er køkken, spisesal, sove­sa­le m.v., bålhyt­te og adgang til skov og sø.

Vi samar­bej­der med Kirkeb­jerg Skole

Det er, så vidt vides, ret enestå­en­de for en kommu­nesko­le i Køben­havn, at have en natur­grund til rådig­hed, der er let tilgæn­ge­ligt og det er med en vis portion stolt­hed, at Foræl­dre­for­e­nin­gen kan gøre dette muligt.

Gå ikke glip af noget!

Følg livet i
Lille Kirkeb­jerg
 
Få nyhe­der­ne
direk­te i din mailboks!