Book hytten

Book en weekend i 
Lille Kirkeb­jerg

Medlems­book­nin­ger af Lille Kirkeb­jerg

Se her hvor­når Lille Kirkeb­jerg er opta­get og find ledi­ge tider til din næste ople­vel­se i vores dejli­ge weekendhytte.

Fore­nin­gen er ikke et
udlej­nings­bu­reau

Hytten er ejet af Foræl­dre­for­e­nin­gen, som helt over­ve­jen­de består af foræl­dre til børn på Kirkeb­jerg Skole. Der er såle­des ikke tale om profes­sio­nel udlej­ning. Drift mv. base­res såle­des ene og alene på frivil­ligt arbej­de kombi­ne­ret med, at bruger­ne føler et fælles ansvar.

I weeken­der­ne kan hytten lejes. Dette sker typisk af kontakt­for­æl­dre, der arran­ge­rer lejr med børn og voks­ne. Du kan læse mere om hytten her 

Hytten er ret efter­s­purgt, og vi har for over­blik­kets skyld lagt booking-kalender på siden, så man under kontakt­for­æl­dre­mø­de kan danne sig et hurtigt indtryk af mulighederne

Book­ing

Det er her, at du som medlem af “Lille Kirkeb­jerg”, kan booke hytten.
Bemærk at book­nin­gen først er gælden­de, når du har modta­get en bekræf­tel­ses­mail, og du har indbe­talt depositum.

Du skal skri­ve en mail til: 

info@lille-kirkebjerg.dk

Husk at skrive:

 • Navn
 • Email
 • Tele­fon
 • Dato for leje
 • Navn på klassen
 • Dit medlem­snum­mer
 • evt besked

Er din favo­rit­da­to opta­get? 
skriv dig op til vores nyheds­brev og få besked hvis book­nin­ger bliver aflyst

Bemærk: Du kan ikke blive skre­vet op i kø til alle­re­de book­e­de dato­er. Afmeld­te book­in­ger vil blive meldt ud i vores nyhedsbrev…

Da vi er en fore­ning af frivil­li­ge, kan vi ikke love, at vi svarer lige så hurtigt, som vi gerne ville. Vi plejer at svare mails inden 7 dage .

Du kan læse mere om hytten på dette link om hvor­dan gør man

FAQ

Hvem kan leje Lille Kirkebjerg?

Medlem­mer af foræl­dre­for­e­nin­gen på Kirkeb­jerg Skole kan leje Lille Kirkeb­jerg til arrangementer

Kan man kun leje Lille Kirkeb­jerg i weekenden?

Skolen lejer hytten på hver­da­ge. Det kan bety­de, at der er over­nat­ten­de klas­ser, der har fagli­ge forløb over flere dage. Men det skader ikke at spør­ge. Ofte kan det sagtens lade sig gøre at holde eksem­pel­vis fødsels­dag i hytten.

Hvad koster det at leje Lille Kirkebjerg?

2.500 i weeken­den. 500 for en hverdag. 

Kan man nøjes med at leje Lille Kirkeb­jerg en dag, uden overnatning?

Ja – på hver­da­ge. Og nej i weeken­der­ne. Besty­rel­sen har beslut­tet, at hytten lejes i hele weeken­den, og så må den enkel­te klas­se finde ud af, hvor langt ophol­det skal være. Baggrun­den er, at admi­ni­stra­tio­nen skal være enkel. MEN: det er set, at to klas­ser deler en weekend, så den ene ankom­mer fredag efter­mid­dag og over­la­der hytten til den næste lørdag efter­mid­dag. Det kan arran­ge­res inter­nt. Og besty­rel­sen kan godt hjæl­pe med at formid­le kontakten.

Skal man have bil for at komme til Lille Kirkebjerg?

Ja og nej. Hytten ligger i cykel-afstand fra Vanlø­se, og de stør­re elever cykler af og til. Men trans­port af mad m.v. til weekendop­hold kræver nok en bil. Offent­lig trans­port inde­bæ­rer en længe­re spad­se­re­tur. Se even­tu­elt første del af en lidt ældre video, som ligger på youtu­be. https://youtu.be/VEkJj7J3KAc

Hvor mange er der plads til i Lille Kirkebjerg?

Der er 22 sove­plad­ser til børn. Små elever kan nok ligge lidt tættere

En særskilt hytte med 3 værel­ser med enkelt­mands­sen­ge. Der kan lægges supple­ren­de madrasser.

Og masser af græs­plæ­ne til telte.

Hvad med slutrengøring?

Alle rum fejes og vaskes
Madras­ser på sove­sa­len stil­les på højkant i senge­ne.
Køle­ska­be og ovn rengø­res. Låger under køkken­va­ske­ne åbnes så der er luftcir­ku­la­tion Kaffe­ma­ski­ner og termokan­der skal være rengjor­te
På toilet­ter­ne skal håndvaske, toilet­ter og gulve vaskes
Fej evt. fliser uden­dørs og gennem­gå udendørsområdet for skrald.
Luk og hasp alle vindu­er. Lås alle døre når hytten forla­des. Når I er færdi­ge med rengø­rin­gen – husk at aflæ­se elmåleren.

Den dato jeg ville have er opta­get, er der en venteliste?

Der er IKKE en vente­li­ste til leje af Lille Kirkeb­jerg. Men vi sender booknings-afslysninger ud på nyheds­bre­vet, og så har man jo mulig­hed for at slå til.

Du tilmel­der dig nyheds­bre­vet nederst på siden

Pr dag

pr dag
Kr500
 • Ved over­nat­ning beta­les for mini­mum 2 dage.
 • El-forbrug afreg­nes seperat
 • Inklu­siv brænde
 • Der er indgå­et en særlig afta­le om pris for de speci­al­klas­ser med meget små klassekoefficienter.

Gå ikke glip af noget!

Følg livet i
Lille Kirkeb­jerg
 
Få nyhe­der­ne
direk­te i din mailboks!