Lidt om forældreforeningen

- og om vores skøn­ne
Lille Kirkeb­jerg

Vores mission, mål
& værdi­er

Lille Kirkeb­jerg er ejet af foræl­dre­ne på Kirkeb­jerg skole. Det er foræl­dre­ne, der driver huset, vedli­ge­hol­der og samler penge ind til drif­ten. Så i virke­lig­he­den lejer foræl­dre­ne af sig selv, når man f.eks. vil bruge huset til et weeken­dar­ran­ge­ment med klas­sen. Sammen skaber vi rammer­ne for at: 

Give elever­ne muligheder

Alle børn har godt at få lidt jord under negle­ne en gang i mellem. At lege med en pind, kaste små sten i en sø, lave snobrød over åben ild og lege med lomme­lyg­te på en sove­sal vil altid være værdi­fuldt – ikke mindst når det sker i et fælles­skab.
Vi tror på, at disse ople­vel­ser er med til at danne et solidt grund­lag for en god skole­tid, hvor en elev kan udvik­le sig fagligt og som menneske.

Styr­ke samarbejdet

Vi tror på, at alle har gavn af et stærkt samar­bej­de mellem skole og foræl­dre. Som privat fore­ning er Foræl­dre­for­e­nin­gen uafhæn­gig og kan gøre nogle ting, som hver­ken skolen, skole­be­sty­rel­sen eller foræl­dre på indi­vi­du­elt plan kan. Hytten er et godt eksem­pel herpå.

Under­støt­te naturfaglighed

Hyttens belig­gen­hed lægger i særlig grad op til natur­fag­lig under­vis­ning. Her kombi­ne­res den ”ægte” natur med tilgæn­ge­li­ge under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler på stedet. Skolen benyt­ter Lille Kirkeb­jerg på hver­da­ge. Det er ganske unikt for en folke­sko­le at have økono­misk bære­dyg­tig adgang til et sted, som for elever­ne bliver en inte­gre­ret del af skolelivet.

Skabe plads til klasse-arrangementer

Foræl­dre – typisk kontakt­for­æl­dre – har i årevis lejet hytten til weekend-ture, hvor fælles­skab for elever og foræl­dre er i højsæ­det. Her skal man selv hjæl­pe med, at bræn­de­s­ku­ret fyldes i samme takt som båle­ne går indhug, slå græs­set eller andet, som måtte træn­ge sig på. Foræl­dre­for­e­nin­gen ser det fælles ejer­skab som en styrke. 

Foræl­dre­for­e­nin­gen

Hytten er ejet af Foræl­dre­for­e­nin­gen, som helt over­ve­jen­de består af foræl­dre til børn på Kirkeb­jerg Skole. Der er såle­des ikke tale om profes­sio­nel udlej­ning. Drift mv. base­res såle­des ene og alene på frivil­ligt arbej­de kombi­ne­ret med, at bruger­ne føler et fælles ansvar. Det er faktisk fore­nin­gens helt store styr­ke. Kirkeb­jerg Skole har omkring 1000 elever, og det bety­der, at foræl­dre­grup­pen inde­hol­der stort set alle tænke­li­ge og utæn­ke­li­ge kompe­ten­cer. Det er en gigan­tisk ressource.

30.000 kr indsamlet
50 medlem­mer
110 frivil­li­ge
25 dona­tio­ner
230 timer

Tak til vores part­ne­re & sponsorer

Gå ikke glip af noget!

Følg livet i
Lille Kirkeb­jerg
 
Få nyhe­der­ne
direk­te i din mailboks!