Bliv medlem

Bliv en del af fælles­ska­bet
i dag.

Der er brug for sådan en som dig!

En udfor­dring har været – og er fort­sat – at elever­ne på et tids­punkt forla­der skolen. Og deres foræl­dre forla­der fore­nings­ar­bej­det.
Det bety­der, at særligt foræl­dre til elever på de lave­re klas­se­trin gerne må over­ve­je at enga­ge­re sig i Foræl­dre­for­e­nin­gen, så der sker en ”rullen­de” udskiftning/fornyelse i bestyrelsen.

Bliv medlem

Foræl­dre­for­e­nin­gen er intet uden sine medlem­mer. Både fordi det bliver sjove­re og fordi en sund økono­mi er helt afgø­ren­de – her og nu og i fremtiden.

Doner penge

Der er brug for alle de midler vi kan få. Hytten er ikke helt ung, og den træn­ger til kærlig­hed og opmærk­som­hed. Nogle ting kræver særli­ge fagfolk, og ofte er der brug for mate­ri­a­ler.
Du kan let sende et bidrag.

Har du lyst til at done­re et særlig stort beløb mod at få din virk­som­hed frem­hæ­vet her på siden, så kontakt os gerne .

Hjæl­pen­de hænder

Der er brug for hjæl­pen­de hænder. Alle bidrag, små som store
hjæl­per meget.

Skriv dig på nyheds­bre­vet eller i face­book grup­pen for hjæl­pen­de hænder, hvor der kan blive spurgt om hjælp. Måske er du den der kan kan hjæl­pe, og ellers kan du sikkert hjæl­pe en anden dag.

Lille Kirkeb­jergs hjæl­pe­re

Hytten er ejet af Foræl­dre­for­e­nin­gen, som helt over­ve­jen­de består af foræl­dre til børn på Kirkeb­jerg Skole. 

Der er såle­des ikke tale om profes­sio­nel udlej­ning. Drift mv. base­res såle­des ene og alene på frivil­ligt arbej­de kombi­ne­ret med, at bruger­ne føler et fælles ansvar. Det er faktisk fore­nin­gens helt store styr­ke. Kirkeb­jerg Skole har omkring 1000 elever, og det bety­der, at foræl­dre­grup­pen inde­hol­der stort set alle tænke­li­ge og utæn­ke­li­ge kompe­ten­cer. Det er en gigan­tisk ressour­ce. Og det bety­der, at en eller anden dag, er det netop DIG, vi har brug for.

Lille Kirkeb­jergs hjælpere

Vi har lavet en face­book­grup­pe, som du kan melde dig ind i 

Du og din klas­se kan blive særli­ge hjælpere!

Særli­ge hjæl­pe­re, er klas­ser hvor foræl­dre og børn uger op i Lille Kirkeb­jerg, og bruger tid på at i stand­s­æt­te huset. Måske maler de vindu­er­ne og kitter ruder­ne, eller måske skra­ber de maling af alle døre og maler dem

Når man delta­ger som særlig hjæl­per klas­se, får man ophol­det gratis. Man hjæl­per de andre klas­ser ved at holde huset i god stand, og man får en t‑shirt til alle børne­ne, som bevis på at man har gjort en særlig indsats.

Lille Kirkeb­jerg
- det er dig og mig.

Ud over medlem­skab kan du også støt­te på en række andre punk­ter. Der er løben­de brug for folk til at samle ind, til at arran­ge­re og til at hjæl­pe med konkre­te opga­ver på Lille Kirkeb­jerg – det kan dreje sig om rydning af vildt­vok­sen­de natur, vedli­ge­hol­del­se af bygnin­ger, repa­ra­tio­ner af madras­ser osv. osv.

Hvor­dan du kan blive en vigtig støtte

  • Hjælp med salg af kaffe/te og soda­vand til arran­ge­men­ter. Det er en af de måder, der samles ind på. Du kan også bage en kage, som vi kan sælge til et arrangement.
  • Kan du et hånd­værk, og har du lyst at hjæl­pe, bare en enkelt gang eller to, så meld dig meget gerne. Der er ofte brug for hjælp til små og stør­re opga­ver på ejendommen.
  • Er du god til at skaf­fe penge? Der er brug for perso­ner, der er knivskar­pe til at hente økono­mi til vores fore­ning og hus. Så kontakt os gerne, hvis du er en garvet fundra­i­ser eller på anden måde kan hjæl­pe med at skaf­fe midler.
  • Har du en stor festar­ran­gør i maven, og kan du stab­le en masse foræl­dre på bene­ne til at hjæl­pe med at lave en støt­te­fest eller anden akti­vi­tet, så meld dig på banen.

Gå ikke glip af noget!

Følg livet i
Lille Kirkeb­jerg
 
Få nyhe­der­ne
direk­te i din mailboks!