Kontak­top­lys­nin­ger

Kom i kontakt med os

Kontak­t­in­for­ma­tion

Du kan kontak­te foræl­dre­for­e­nin­gen på neden­stå­en­de mail og tele­fon­nr. Vi fore­træk­ker henven­del­ser på mail. Vi forsø­ger at svare inden for en uge. 

Fore­nin­gen Lille Kirkebjerg:

tlf: Opda­te­res snarligt

Mail: info@lille-kirkebjerg.dk

c/o Kirkeb­jerg Skole
Vanlø­se­høj 4
2720 Vanlø­se

CVR:36608773

Hytten, “Lille Kirkebjerg”:

Hyre­bak­ken 5
3460 Birke­rød

FAQ

Hvem kan leje Lille Kirkebjerg?

Medlem­mer af foræl­dre­for­e­nin­gen på Kirkeb­jerg Skole kan leje Lille Kirkeb­jerg til arrangementer

Kan man kun leje Lille Kirkeb­jerg i weekenden?

Skolen lejer hytten på hver­da­ge. Det kan bety­de, at der er over­nat­ten­de klas­ser, der har fagli­ge forløb over flere dage. Men det skader ikke at spør­ge. Ofte kan det sagtens lade sig gøre at holde eksem­pel­vis fødsels­dag i hytten.

Hvad koster det at leje Lille Kirkebjerg?

2.500 i weeken­den. 500 for en hverdag. 

Kan man nøjes med at leje Lille Kirkeb­jerg en dag, uden overnatning?

Ja – på hver­da­ge. Og nej i weeken­der­ne. Besty­rel­sen har beslut­tet, at hytten lejes i hele weeken­den, og så må den enkel­te klas­se finde ud af, hvor langt ophol­det skal være. Baggrun­den er, at admi­ni­stra­tio­nen skal være enkel. MEN: det er set, at to klas­ser deler en weekend, så den ene ankom­mer fredag efter­mid­dag og over­la­der hytten til den næste lørdag efter­mid­dag. Det kan arran­ge­res inter­nt. Og besty­rel­sen kan godt hjæl­pe med at formid­le kontakten.

Skal man have bil for at komme til Lille Kirkebjerg?

Ja og nej. Hytten ligger i cykel-afstand fra Vanlø­se, og de stør­re elever cykler af og til. Men trans­port af mad m.v. til weekendop­hold kræver nok en bil. Offent­lig trans­port inde­bæ­rer en længe­re spad­se­re­tur. Se even­tu­elt første del af en lidt ældre video, som ligger på youtu­be. https://youtu.be/VEkJj7J3KAc

Hvor mange er der plads til i Lille Kirkebjerg?

Der er 22 sove­plad­ser til børn. Små elever kan nok ligge lidt tættere

En særskilt hytte med 3 værel­ser med enkelt­mands­sen­ge. Der kan lægges supple­ren­de madrasser.

Og masser af græs­plæ­ne til telte.

Hvad med slutrengøring?

Alle rum fejes og vaskes
Madras­ser på sove­sa­len stil­les på højkant i senge­ne.
Køle­ska­be og ovn rengø­res. Låger under køkken­va­ske­ne åbnes så der er luftcir­ku­la­tion Kaffe­ma­ski­ner og termokan­der skal være rengjor­te
På toilet­ter­ne skal håndvaske, toilet­ter og gulve vaskes
Fej evt. fliser uden­dørs og gennem­gå udendørsområdet for skrald.
Luk og hasp alle vindu­er. Lås alle døre når hytten forla­des. Når I er færdi­ge med rengø­rin­gen – husk at aflæ­se elmåleren.

Send os en besked

Da vi er en fore­ning af frivil­li­ge kan vi ikke love at vi svarer lige så hurtigt som vi gerne ville. Vi plejer at svare mails inden 7 dage .

11 + 5 =

Gå ikke glip af noget!

Følg livet i
Lille Kirkeb­jerg
 
Få nyhe­der­ne
direk­te i din mailboks!