En vejled­ning

- Sådan gør du
når du lejer 
Lille Kirkeb­jerg

Velkom­men til Lille Kirkebjerg

Lille Kirkeb­jerg ligger på en 18.190 kvm2 stor grund i Birkerød

Hytten er ejet af Foræl­dre­for­e­nin­gen, som helt over­ve­jen­de består af foræl­dre til børn på Kirkeb­jerg Skole. Der er således ikke tale om profes­sio­nel udlej­ning. Drift mv. base­res således ene og alene på frivil­ligt arbej­de kombi­ne­ret med, at bruger­ne føler et fælles ansvar.
Velkom­men!

Regler

Madras­ser skal blive på sovesalen

Pejsen må ikke benyt­tes, da den ikke er godkendt pga. defekt skorsten 

Pas godt på natu­ren på grunden.

Vis hensyn over for nabo­er og begræns brugen til hyttens egen grund. Lad jer gerne inspi­re­re af regle­men­tet, der hænger i spisesa­len. Det er forment­lig for 1950 ́erne men de løfte­de pege­fin­ger, forvent­nin­ger til god opfør­sel og gode råd er sådan set univer­sel­le og tidløse.

Hvis noget er gået i styk­ker eller bort­kom­mer, skal I meddele det til Foræl­dre­for­e­nin­gen, så vi kan afta­le erstatning.

I må gerne (til gavn for de næste gæster) slå græs og save/kløve ekstra bræn­de (eller fikse andre fore­fal­den­de og oplag­te opga­ver). Der er ingen pligt, men da der er en fælles­hyt­te er det velset.
Økser fore­fin­des i skur. Der er ingen motor­sav til opskæ­ring af store grene fra sene­ste fæld­ning. Sav skal derfor også medbringes.

Udsty­ret i lærer­byg­nin­gen tilhø­rer ikke foræl­dre­for­e­nin­gen og er derfor fuld­stæn­dig Off Limit for alle der benyt­ter hytten

Når I ankom­mer til hytten

Elek­tri­ci­tet

Ved ankomst er alene HFI-relæet slået til. El- tavlen sidder i samme skur som vand­tan­ke­ne, og er låst med hængelås. Det er samme nøgle som til bygnin­ger­ne i øvrigt.

El-forbrug aflæ­ses ved ankomst.

Grup­per på el-tavlen skal slås til i nødven­digt omfang. 

Det komfur, der er i køkke­net, kører på den grup­pe der hedder ”KOMFUR 1”:

Ved afrej­se sluk­kes de forskel­li­ge grupper, 

så alene HFI-relæet er tændt. Det er vigtigt, at der ikke sluk­kes helt, da en pumpe er koblet til systemet.

Ved afrej­se aflæ­ses forbru­get og indbe­ret­tes til besty­rel­sen, så der kan ske afreg­ning. P.t. er prisen 3,50 kr. pr kWh.

Vandet på Lille Kirkeb­jerg kommer fra egen brønd og boring.

Når I ankom­mer, skal I tjek­ke om vand­pum­pen (relæ­et) er slået til, så vandet kan pumpes op løben­de med jeres forbrug. Relæ­et sidder øverst på el-tavlen.

Vandet renses gennem de to store tanke – sand­fil­tre – i skuret.

Vi fore­ta­ger løben­de retur­skyl­nin­ger i disse rense­fil­tre­ne, men er vandet meget uklart, når I ankom­mer, kan I retur­skyl­le ved at bruge den proce­du­re, som er beskre­vet på sedlen, som sidder over tankene/filtrene. I retur­skyl­ler, ind til vandet er klart. Brug de små plastik­bæg­re som står over filter­ne ved at sætte dem under det rør, der løber ud ved gulv­af­lø­bet lige ved indgan­gen i rummet og konsta­te­re klarheden.

Vær opmærk­som på, når I åbner ved retur­skyl­ning , at der kan løbe meget vand ud – så åbn med lempe. Følg proce­du­ren og tjek haner­nes numre.

Hoved­ha­nen i køkke­net er lukket ved ankomst

Og åbnes ved at dreje hanen så den står paral­lelt med vand­rø­ret. Luk den igen, når I forla­der Lille Kirkebjerg.

Vandet i hytten kan drikkes

Det er rent og kan drik­kes, men inde­hol­der okker og kan derfor se lidt grum­set ud. Det kan derfor anbe­fa­les at tage drik­ke­vand med. Men vandet egner sig fint til madlav­ning, te og kaffe.

Sikker­hed:

Der fore­fin­des brand­sluk­nings­ud­styr i køkke­net. Skum­sluk­ker må gerne medta­get til bålhuset, men skal selv­føl­ge­lig brin­ges tilba­ge på plads. Brandtæp­pet skal blive i køkkenet.

Der kan rundt omkring på grun­den være vælte­de træer 

Det er skøn­ne rammer at lege i, men det sker selvsagt på eget ansvar. Et par gange årligt skæres grene og andet ned, men gå gerne en runde og se, om der er noget, som der skal tages højde for inden børne­ne giver den gas med huler m.v.

Faci­li­te­ter indendørs 

I hyttens hoved­byg­ning er der et fælles­rum med borde, stole og bænke, et køkken med to køle­ska­be, ovn og opva­ske­ma­ski­ne, et bade­væ­rel­se med toilet og brus. Pejsen i fælles­rum­met må ikke benyt­tes, da skor­ste­nen ikke er intakt og derfor heller ikke godkendt. Brand­for­sik­ring dækker næppe, hvis noget går galt.

Sove­byg­nin­gen
Køje­sen­ge med plads til 26
Toilet­ter
2 sepa­ra­te toile­trum mellem hoved­byg­ning og sovebygning

Lærer­byg­nin­gen

NB: For tiden (forår 2019) opbe­va­res skolen under­vis­nings­ud­styr i det ene af sove­rum­me­ne i lærer­byg­nin­gen. Dette udstyr må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER lånes/bruges/leges med.
Det tilhø­rer ikke fore­nin­gen, og det er forud­sat af de lære­re, der gennem­fø­rer natur­fags­un­der­vis­ning m.v., at udsty­ret ikke røres. (Det kan være fristen­de, da der er tale om fiske­net og andre spæn­den­de ting. Men det er altså et TOTALT NO-GO.

3 rum med i alt 3 sovepladser

Bålhus

med sidde­plad­ser. Husk at checke at checke even­tu­elt BÅL-FORBUD i Fure­sø Kommu­ne. På bålstedet er der mulig­hed for at gril­le. Der er gril­l­ri­ste. Kul kan lægges direk­te på ildste­det. Fjern aske dagen efter, så det er klar til de næste.

I er velkom­ne til at benyt­te bræn­de, så længe at I kløver og stab­ler samme mæng­de, som I tager. – Der står økser i skuret. Medbring even­tu­elt let motor­sav, hvis det er muligt, med henblik på opskæ­ring af brænde.

Bræn­de kan ligge dels i bænke­ne i bålhuset dels stab­let i et skur bag hytten. Vi er selv­for­sy­nen­de med bræn­de. 1–2 gange om året fældes og ryddes der for at holde stier og bygnin­ger fri. Så vidt muligt opskæ­res og kløves, men: Kløv­ning, stabling og forbrug skal gerne hvile i sig selv.

Faci­li­te­ter udendørs 

Borde og bænke på gårdspladsen foran hytten

Telte kan sættes op ved behov. Hvis en fortrop skøn­ner det nødvendigt.

Der ligger en lidt ældre video her på sider­ne https://youtu.be/VEkJj7J3KAc. Udea­re­a­ler­ne i dag frem­står heldig­vis langt mere indby­den­de end på videoen.

Fore­nin­gen har købt en græsslåmaskine. Giv gerne langhåret græs en gang prygl til gavn for bold­spil m.v. Det tager en lille time at slå hele plænen.

Forsik­ring

Ejen­dom­men er forsik­ret, således at ”Huse­je­ransvar” er dækket. Af forsik­rings­be­tin­gel­ser­ne fremgår bl.a. følgende:

”8010 Hvem er sikret?
8010.10 Sikret er forsik­rings­ta­ge­ren og medhjælp, der er ansat til at passe den forsik­re­de ejen­dom. 8020 Hvil­ket ansvar er dækket?

8020.10 Forsik­rin­gen dækker sikre­des erstat­nings­ansvar for skade tilfø­jet perso­ner eller ting, når erstat­nings­ansvar pålægges sikre­de som ejer eller bruger af ejen­dom­men eller som ansat til ejen­dom­mens pasning.”

Hvis man er i tvivl, er man velkom­men til at rette henven­del­se til besty­rel­sen, som kan videre­for­mid­le spørgsmål til forsikringsselskabet.

Afle­ve­ring af hytten – Slutrengøring

Alle rum fejes og vaskes
Madras­ser på sove­sa­len stil­les på højkant i sengene.

Køle­ska­be og ovn rengø­res. Låger under køkken­va­ske­ne åbnes så der er luftcir­ku­la­tion Kaffe­ma­ski­ner og termokan­der skal være rengjorte

På toilet­ter­ne skal håndvaske, toilet­ter og gulve vaskes. 
Fej evt. fliser uden­dørs og gennem­gå udendørsområdet for skrald.

Luk og hasp alle vindu­er. Lås alle døre når hytten forla­des. Når I er færdi­ge med rengø­rin­gen – husk at aflæ­se elmåleren.

De bedste hils­ner og ønsket om et dejligt ophold i vores FÆLLES hytte med forslag og kommen­ta­rer til at gøre det til endnu skøn­ne­re sted.

Med venlig hilsen
Forældreforeningen

Tak til vores part­ne­re & sponsorer

Gå ikke glip af noget!

Følg livet i
Lille Kirkeb­jerg
 
Få nyhe­der­ne
direk­te i din mailboks!