Vores alle sammen Helle Krogaard Hansen som under­vi­ser i natur­fag, fysik/kemi, biolo­gi og mate­ma­tik på Kirkeb­jerg Skole, har vundet natur­fags­pri­sen for 2019. 

Helles tvær­fag­li­ge under­vis­nings­for­løb indra­ger FN’s verdens­mål og har altid fokus på ”hands-on”-lærering. Hun skræd­der­syr under­vis­nings­for­lø­be­ne i samar­bej­de med ekster­ne samar­bejds­part­ne­re, som tæller Niels Bohr Insti­tut­tet, Bugging Denmark og Søvær­nets Dykker­sko­le med flere.

Helle træk­ker på gæste­læ­re­re og tager på ekskur­sio­ner. Elever­ne har f.eks. face­ti­met med en natur­fo­to­graf, alt imens han obser­ve­re­de leopar­der i Indo­nesi­ens jungle

Helles under­vis­ning har rygte­des langt uden for Kirkeb­jerg Skole. Børne- og ungdoms­borg­meste­ren var gæst, da 9. klas­ser under­vi­ste 3. årgang om spise­li­ge insek­ter, og profes­sions­højsko­len UCC har fulgt Helles under­vis­ning om “Frem­ti­dens Ener­gikil­der og Ener­gi­te­a­ter” som er sendt vide­re til andre natur­fags­læ­re­re til inspiration.

Med prisen hædres Helle Krogaard Hansen for at arbej­de med indsigt og begej­string for natur­fa­ge­ne på Kirkeb­jerg Skole.

Du kan læse mere om Helles Pris på Novo­n­or­disk­fon­dens hjemmeside

Helle har med skolens fulde opbak­ning det sene­ste år gjort en enestå­en­de indsats for blandt andet at udvik­le natur­fag­lig under­vis­ning i og omkring Foræl­dre­for­e­nin­gens hytte, Lille Kirkeb­jerg, der ligger i naturs­køn­ne omgi­vel­ser og med adgang til skov og sø. Hver uge er elever på tur til hytten. Så sent som i dag har 44 elever været afsted til hytten og modta­get under­vis­ning. Skolen ønsker Helle STORT TILLYKKE med den velfortjen­te pris, som i følge Helle vil blive brugt til at vider­ud­vik­le natur­fags­un­der­vis­nin­gen for elever­ne på Kirkeb­jerg Skole. Og skolen takker Foræl­dre­for­e­nin­gen for at være med til at gøre det muligt at skolen kan tilby­de natu­ro­p­le­vel­ser i dejli­ge og velkend­te rammer.