Hvis du ikke set hytten endnu, er der en god anledning!

Den 16. novem­ber er det igen tid til store brændedag. 

Hvert år skal der ryddes op på grun­den. Vi ser efter vælte­de træer eller træer, der har brug for at blive fjernet. 

Vi har vanen tro alli­e­ret os med en foræl­dre, der er skovud­dan­net og har korrekt udstyr (i øvrigt et godt eksem­pel på, at foræl­dre­ne løfter i flok!). Han vil fælde det nødven­di­ge og skære dem op i mindre styk­ker. Deref­ter er der brug for hænder til at bære, kløve og stab­le. Så er der nemlig bræn­de til bål i 2020–2021. Voilà!

LØRDAG D. 16. NOVEMBER, kl. 11.00 er der klar til børn og folk i mand­tal på området.

(Og for de foræl­dre, som ikke har set hytten, men kun hørt den omtalt af unger­ne, som har været på tur, er dette en glim­ren­de mulig­hed for at ople­ve, hvad der også er en del af børne­nes skoleliv)

Vi har brug for store og små hjælpere

Bræn­det skal kløves, og det skal stab­les. Så der er nok at gøre, og jo flere hænder vi er, des hygge­li­ge­re bliver dagen. Både store­sø­ster og lille­bror kan delta­ge, for som sagt er der så mange forskel­li­ge opga­ver på store brændedag. 

Vil du lave en snobrødsdej? 

Det er simpelt­hen så hygge­ligt hvis nogen har gjort sig den ulej­lig­hed at tage en god snobrød­s­dej med, som børne­ne kan bage af. Pinde­ne skal vi nok finde og snit­te, men vi skal bruge nogen, der vil hjæl­pe med at blan­de en snobrød­s­dej sammen. Gerne flere fami­li­er.
Hvis vi kan se, at der kommer dej med på turen, så køber besty­rel­sen pølser, ketchup og sylte­tøj (ja nogle vil helle­re have sylte­tøj i brødet)

Tilmel­ding:

Det er prak­tisk hvis du (ufor­bin­den­de) tilmel­der dig og din fami­lie nederst på info@lille-kirkebjerg.dk, og skri­ver på hvad du medbrin­ger (Basa­le have­red­ska­ber kan være en god ide. Alt fra en ekstra kløve-økse og “næb” til kviste m.v. – også snobrød­s­dej og kaffe/te er velset). 

Vi får en hygge­lig dag, med gang i bålet, i smile­ne og dejligt meget bræn­de til unger­ne resten af året.