Lidt input om Kirkeb­jerg Skole & weekend Hytten i årene 1952–59.

Mit navn er Jørgen Laursen

Jeg har gået på Kirkeb­jerg Skole fra 1952–59, og har været på tur til Lille Kirkeb­jerg ( weekend Hytten ). Så vidt jeg husker 2 gange, – og det var vist mellem 4 & 6 klas­se, vores klas­se­læ­rer hed Mailand og vores regne­læ­rer hed Bülow, 

( bemærk det hed dengang ikke matematik ) 

Vi gik i ren drengeklasse, 

og jeg husker ikke om vi var to klas­ser afsted, der var jo to sove­sa­le, men da vi var 36 i klas­sen, så har vi måske kun været vores egen klas­se, vi var forøvrigt lidt over 40 i klas­sen da vi star­te­de i første klas­se. Der blev hurtigt etab­le­ret en klas­se til, og så kom vi ned på 36, der var dobbelt­bæn­ke 3×6 med fodbræt, ( som larme­de geval­digt når det blev slået op/ned ) og et blæk­hus i midten af bordet.

Dengang var der tipvog­ne på skin­ner i nærheden

Jeg kan ikke huske hvor­dan vi kom frem og tilba­ge ??, men jeg mener der fore­gik i weeken­den. Vi sov der 2 gange, og da vi dengang gik i skole om lørda­gen, så har vi vel fået fri om freda­gen. Vi gik i ren dren­ge­klas­se, så vi var afskå­ret fra at skul­le inva­de­re piger­nes sove­sa­le og sådan. Det forhin­dre­de os dog ikke i at smut­te ud af vindu­er­ne om natten, og finde på narre­stre­ger. Når man er flere, så sker det jo, at man går lidt ud i den mørke skov på even­tyr. Dengang var der sådan nogle tipvog­ne i områ­det, som blev brugt til at trans­por­te­re grus og sten. Det var selv­føl­ge­lig forbudt at nærme sig dem, og heller ikke helt ufar­ligt. Men hvad der er forbudt, er jo ofte spæn­den­de, og der lykke­des da også for nogle af os, at få slæk­ket brem­ser­ne så de begynd­te at rulle lang­somt. Vi fik stop­pet dem igen, men det blev alli­ge­vel opda­get. Jeg husker ikker hvad straf­fen var, men vi har nok fået en på hove­d­et, – det kan ikke udeluk­kes.
Der gik jo også rygte om at der var mange hugor­me i områ­der, jeg mener nu ikke vi så nogen, men fanta­si­en fejl­e­de ikke noget, og jeg mener også der omkring hytten var et areal til bold­spil, bålplads og flagstang.

Hele skolen samle­de dengang aviser ind, en eller to gange om året, ( så hele aula­en var fyldt med aviser), de aviser blev så solgt, og penge­ne gik til weeken­den Hyttens vedligeholdelse

PS. Jeg boede på hjør­net af Jyllin­ge­vej og Søndervigvej

Hilsen Jørgen Laursen

Vil du have en plade choko­la­de kan du også sende en histo­rie om dine ople­vel­ser i Lille Kirkeb­jerg. Eller du kan vælge at lave en god tegning til nogle af de histo­ri­er, som er på siden her. Det gælder både skolens nuvæ­ren­de elever, forhen­væ­ren­de elever, ansat­te eller forhen­væ­ren­de ansat­te. Vi samler på de gode histo­ri­er om Lille Kirkebjerg.