Privat­livspo­li­tik

Hvem er vi

Vores webs­teds­adres­se er: https://lille-kirkebjerg.dk.linux125.unoeuro-server.com/huset.

Hvil­ke person­li­ge data vi indsam­ler og hvor­for vi indsam­ler det

Kommen­ta­rer

Når besø­gen­de skri­ver kommen­ta­rer på webs­te­det, indsam­ler vi de data, som vises i kommen­tar­for­mu­la­ren, og også den besø­gen­des IP-adresse og brow­se­rens user agent string for at hjæl­pe med at opda­ge spam.

En anony­mi­se­ret streng som er opret­tet ud fra din e‑mailadresse (også kaldet et hash), kan leve­res til Grava­tar tjene­sten for at se om du bruger denne. Grava­tar tjene­stens privat­livspo­li­tik er tilgæn­ge­lig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godken­del­se af din kommen­tar, vil dit profil­bil­le­de være synligt for offent­lig­he­den sammen med din kommentar.

Medi­er

Hvis du uplo­a­der bille­der til webs­te­det, så bør du undla­de at uplo­a­de bille­der med indlej­re­de loka­li­tets­da­ta (EXIF GPS) inklu­de­ret. Besø­gen­de på webs­te­det kan down­lo­a­de og udtræk­ke alle loka­li­tets­da­ta fra bille­der på webstedet.

Kontakt­for­mu­la­rer

Cook­i­es

Hvis du skri­ver en kommen­tar på vores webs­ted, kan du vælge at gemme dit navn, e‑mailadresse og webs­ted i cook­i­es. Disse er til din bekvem­me­li­ge­hed, så du ikke skal udfyl­de dine oplys­nin­ger igen, når du skri­ver endnu en kommen­tar. Disse cook­i­es vil holde i et år.

Hvis du besø­ger vores login­si­de, opret­ter vi en midler­ti­dig cook­ie for at afgø­re om din brow­ser accep­te­rer cook­i­es. Denne cook­ie inde­hol­der ingen person­li­ge data og slet­tes, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi opsæt­te en række cook­i­es og gemme din logi­n­in­for­ma­tion og dine valg af skærm­vis­ning. Login cook­i­es holder i to dage, og skærmvalg cook­i­es holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cook­i­er­ne forsvinde.

Hvis du redi­ge­rer eller udgi­ver en arti­kel, vil en yder­li­ge­re cook­ie blive gemt i din brow­ser. Denne cook­ie inde­hol­der ikke nogle person­li­ge data og opgi­ver simpelt­hen indlægs­ID på den arti­kel, du lige har redi­ge­ret. Den udlø­ber efter 1 dag.

Indlej­ret indhold fra andre websteder

Artik­ler på dette webs­ted kan inde­hol­de indlej­ret indhold (f.eks. video­er, bille­der, artik­ler osv.). Indlej­ret indhold fra andre webs­te­der opfø­rer sig på nøjag­tig samme måde, som hvis den besø­gen­de har besøgt det andet websted.

Disse webs­te­der indsam­ler måske data om dig, bruger cook­i­es, indlej­rer ekstra tred­je­parts spor­ing, og over­vå­ger din inter­ak­tion med dette indlej­re­de indhold, heri­blandt at spore din inter­ak­tion med indlej­ret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analy­ti­cs

Hvem vi deler dine data med

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skri­ver en kommen­tar, så bliver kommen­ta­rer og dens meta­da­ta beva­ret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genken­de og godken­de enhver opføl­gen­de kommen­tar auto­ma­tisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For bruge­re som opret­ter sig på vores webs­ted (om nogen), gemmer vi også den person­li­ge infor­ma­tion de giver til deres bruger­pro­fil. Alle bruge­re kan se, redi­ge­re, eller slet­te deres person­li­ge infor­ma­tion til enhver tid (med den undta­gel­se at de ikke kan ændre deres bruger­navn). Webs­te­dets admi­ni­stra­to­rer kan også se og redi­ge­re den information.

Hvil­ke rettig­he­der har du over dine data

Hvis du har en konto på dette webs­ted, eller har skre­vet kommen­ta­rer, kan du bede om en ekspor­te­ret fil med de person­li­ge data vi har liggen­de om dig, heri­blandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi slet­ter alle person­li­ge data, vi har om dig. Dette indbe­fat­ter ikke nogen form for data, som vi er forplig­te­de til at gemme af admi­ni­stra­ti­ve, lovmæs­si­ge eller sikker­heds­mæs­si­ge grunde.

Hvor vi sender dine data

Besø­gen­des kommen­ta­rer kan mulig­vis blive kontrol­le­ret af en auto­ma­tisk spam-genkendelse tjeneste.

Din kontak­t­in­for­ma­tion

Yder­li­ge­re information

Hvor­dan vi beskyt­ter dine data

Hvil­ke data­brud­s­pro­ce­du­rer vi har på plads.

Hvil­ke tred­je­par­ter vi modta­ger data fra

Hvil­ke auto­ma­ti­se­re­de beslut­nin­ger og/eller profi­le­ring vi fore­ta­ger med brugerdata.

Indu­stri­re­gu­la­ti­ve krav om fremlæggelse